Islandský projekt

Projekt Access to Specialized Victim Support Services for Women with Disabilities who have experienced Violence“ (Přístup ke specializovaným službám pro oběti násilí pro ženy s postižením, které zažily násilí)

Partnery našeho projektu je Fakulta Sociálních studií Islandské Univerzity, Centrum výzkumu postižení. Tyto partnery jsme si vybrali jednak proto, že byli z donátorské země, jednak proto, že se jako partneři účastnili projektu „Access to Specialized Victim Support Services for Women with Disabilities who have experienced Violence“, který byl věnovaný ženám s postižením a výzkumu a ověřování funkčnosti služeb pro oběti násilí pro ženy s postižením.

Tento projekt probíhal v letech 2013 – 2015. Hlavním koordinátorem byl Ludwig Bolzman Institute of Human Rights , za implementaci odpovídal Queraum (cultural and social research institute – kulturní a sociální institut) a NINLIL (association for empowerment and counselling for women with disabilities – asociace pro posílení a podporu žen s postižením). Partneři projektu byli, kromě našich Islandských partnerů, také německá univerzita z Giessenu a britské univerzity z Leedsu a Glasgow. Financován byl z Daphne projektu.

Projekt byl zaměřený na tři cíle:

  1. Zanalyzovat a zhodnotit legislativní rámec.
  2. Sesbírat rozsáhlá empatická data – výzkum žen s postižením formou skupinových diskuzí a hloubkovými rozhovory a výzkum poskytovatelů služeb formou on-line dotazníku a rozhovorů se zaměstnanci)
  3. Vytvoření doporučení pro dobrou praxi a sběr příkladů dobré praxe.

V projektu „Access to Specialised Victim Support Services for Women with Disabilities who experienced Violence“ bylo sexuální násilí na ženách s postižením identifikováno jak jedno z nejčastěji zažívaných.

Jako důvody, proč se ženám s postižením děje často tento typ násilí, výzkumníci identifikovali:

  • Ženy s postižením jsou stále často považovány za asexuální
  • Nedostatek vzdělávání v oblasti sexu, sexuality, vztahů, a tudíž neznalost hranic a z toho vyplývající nejistota při identifikaci násilí.

Tyto výsledky pro nás byly velkou inspirací při sestavování projektu „Už Vím!“ a naše partnerky z Islandské univerzity jsou v projektu velmi cenným zdrojem informací a zkušeností.