Kdy oznámit nebo překazit?

Některé činy související se sexuálním násilím mají všichni, kdo se o nich hodnověrně dozví, povinnost překazit nebo oznámit. Tato povinnost se vztahuje ke všem občanům. Problematika je to ale poněkud složitá a nejasná. Proto se ji pokusíme zde trochu osvětlit. V žádném případě se ale nejedná o vyčerpávající popis. Pokud budete potřebovat přesnější informace, obraťte se na některého z našich expertů.

Povinnost překazit trestný čin

Překazit, znamená zabránit tomu, aby se takový čin stal nebo opakovaně děl. Překazit trestný čin můžete například i tím, že ho oznámíte policii nebo státnímu zastupitelství. Překazit můžete znásilnění, které přímo vidíte, tím, že zastrašíte agresora nebo ho „oddělíte“ od oběti nebo ho jinak zneškodníte. Povinnost překazit trestný čin existuje u vyjmenovaných trestných činů. Mezi tyto trestné činy patří:

  • Těžké ublížení na zdraví
  • Znásilnění
  • Pohlavní zneužití
  • Týrání svěřené osoby

Povinnost překazit takovýto čin máte, pokud se o něm hodnověrně dozvíte. To je třeba příklad opakovaného zneužívání v rodině nebo i v pobytovém zařízení pro lidi s mentálním postižením.

Povinnost překazit zde vyjmenované trestné činy se vás netýká, pokud tím sami sebe nebo někoho blízkého vystavujete riziku zabití, ublížení na zdraví nebo trestnímu stíhání.

Povinnost oznámit trestný čin

Tuto povinnost máte u některých trestných činů, pokud se hodnověrně dozvíte, že je někdo spáchal. Například:

  • Těžké ublížení na zdraví
  • Týrání svěřené osoby

Takovýto trestný čin musíte oznámit na Policii České republiky nebo Státním zastupitelství. Povinnost oznámit zde vyjmenované trestné činy se vás netýká, pokud tím sami sebe nebo někoho blízkého vystavujete riziku zabití, ublížení na zdraví nebo trestnímu stíhání.

Co to znamená „hodnověrně se dozvědět“?

Například pokud vidíte na vlastní oči, že se něco takového děje. Nebo pokud vám někdo řekne, že se mu to opakovaně děje – takový člověk by měl být také schopný vám říci, kdo mu to dělá a kde a to co nejpřesněji, tak aby se místo a agresor dali identifikovat. Pokud se informaci dozvíte z „druhé ruky“,  anebo neobsahuje konkrétní údaje a nedozvíte se tedy, kdo je obětí, nejedná se pravděpodobně o případ, kdy jste se to dozvěděli hodnověrně.

Co je to „těžké ublížení na zdraví“?

Jestli se jedná o těžké ublížení na zdraví, rozhodne až soud, který posoudí všechny okolnosti případu a vyžádá si také soudně-znalecké posudky. U těžkého ublížení na zdraví musí ale být splněna podmínka, že agresor chtěl oběti ublížit, že to neudělal neúmyslně, neplánovaně. Do těžkého ublížení na zdraví by například patřily psychické útrapy způsobené opakovaným znásilňováním nebo poškození reprodukčních orgánů, vyvolání potratu a podobně.

Co je to „znásilnění“?

Když někdo násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku. Jako pohlavní styk je myšlena soulož nebo jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelný se souloží. Za soulož se pak pokládá spojení pohlavních orgánů muže a ženy, přičemž postačí, že došlo i jen k částečnému zasunutí pohlavního údu muže do pochvy ženy. Z různých sexuálních aktivit, které mohou naplňovat pojem pohlavního styku, definovala judikatura jako aktivity srovnatelné se souloží a tudíž naplňující pojem jiného obdobného pohlavního styku především orální pohlavní styk (tzv. felaci či cunilinctus) a anální pohlavní styk.

Co je to „pohlavní zneužití“?

Pohlavní styk s dítětem mladším 15 let. Zákon v tomto případě hovoří o absolutní nedotknutelnosti, čili i kdyby pohlavní styk s dítětem mladším 15 let proběhl na základě jeho souhlasu a i když to na oběti nezanechalo škodlivý následek.

Pohlavní zneužití může mít povahu koitální i nekoitální, trestně právní praxe posuzuje sexuální chování pachatele i v případě, že se jedná o osahávání na místech intimní oblasti oběti, u dívek se jedná o druhotné pohlavní znaky, popř. pachatel přiměje oběť k tomu, že ta manipuluje s  jeho pohlavními orgány, masturbuje, nebo je oběť přítomna masturbaci pachatele.

Co je to „týrání svěřené osoby“?

Jedná se jednak o tělesné týrání, kdy následek pro zdraví nemusí dosahovat závažnosti trestného činu ublížení na zdraví, ale vyznačuje se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti, které poškozená osoba pociťuje jako těžké příkoří. Za týrání se považuje i způsobování psychických útrap a hrubé zanedbávání stravovacích, hygienických, zdravotních a dalších oprávněných potřeb závislé osoby.

Týrání se pachatel může dopustit na dítěti, ale i na jiných osobách, které jsou na něm závislé, například na seniorech, lidech s mentálním postižením nebo jiným zdravotním postižením. Pachatel může být rodič, prarodič, opatrovník, ale i zaměstnanec nějaké sociální služby pro lidi se zdravotním postižením, učitel, lékař.